Avsnitt 1557 Nondiscrimination Notice

Ansvarsfriskrivningar
Gå med i Whitman-Walker Health Family Känns som rätt passform? Nu är det snabbare än någonsin att gå med! Läs mer

Whitman-Walker Health (“WWH”) följer avsnitt 1557 om icke-diskriminering och diskriminerar inte på grund av ras, färg, religion, kön, civilstånd, sexuell läggning, könsidentitet eller uttryck, engelska språkkunskaper, nationellt ursprung, ålder, funktionshinder, veteranstatus eller någon annan lag skyddad status.
  • WWH tillhandahåller språkhjälpstjänster för personer med begränsad engelska -färdighet (LEP), inklusive information om hur man får sådana hjälpmedel och tjänster.
  • WWH tillhandahåller lämpliga hjälpmedel och tjänster för personer med funktionsnedsättning, inklusive information om hur man får sådana hjälpmedel och tjänster.
  • WWH har utsett sin Director of Compliance till efterlevnadskoordinator. Du kan nå Compliance Department via post på 1377 R St. NW, Washington, DC 20009 per telefon på 202.745.7000.
  • WWH har antagit klagomål, inklusive information om hur en individ kan lämna in klagomål. Kontakta WWH -avdelningen för efterlevnad för en kopia av klagomålspolicyn och förfarandena.
  • Individer kan lägga in en diskrimineringsklagom med Byrån för medborgerliga rättigheter.

 

Español (spanska)ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-800-368-1019 (TTY:
1-800-537-7697).

 

አማርኛ (amhariska)ማስታወሻ: የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች ፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል ወደ ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ 1-800-368-1019 (መስማት ለተሳናቸው: 1-800-537-7697).

 

Français (franska)OBS: Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont propés gratis. Appelez le 1-800-368-1019
(ATS: 1-800-537-7697).

 

繁體 中文 (kinesiska)注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-800-368-1019 (TTY1-800-537-7697.

 

Português (portugisiska)ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis. Ligue para 1-800-368-1019 (TTY: 1-800-537-7697).

 

русский (ryska)ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. 1-воните 800-368-1019-XNUMX (телетайп:
1-800-537-7697).

 

Deutsch (tyska)ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Nummer: 1-800-368-1019
(TTY: 1-800-537-7697).

 

Tiếng Việt (vietnamesiska)CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, cóc các dịch vụ hợ trợ ngôn ngữ n phư í d h cho b b. Gọi số 1-800-368-1019 (TTY: 1-800-537-7697).

 

العربية (arabiska)Musik: كا كنت تتحدث العربية ،ن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. Läs mer 1-800-368-1019 (هاتف الصم والبكم:
1-800-537-7697)

 

हिंदी (hindi)ध्यान द €: य € द आप € हदी बोलते ह € तो आपके िलए मुफ्मुफ भ € भाषा सहायता सेवाएं उपलब ध। € 1-800-368-1019 (TTY: 1-800-537-7697) पर
कॉल कर €।

 

한국어 (Koreanska)Områden: 한국어 를 사용 하시는 경우, Språkversion 서비스 를 무료 로 이용하실 수 있습니다. 1-800-368-1019 (TTY: 1-800-537-7697) med en överraskning.

 

FilippinskaPAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mb serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa
1-800-368-1019 (TTY: 1-800-537-7697).

 

Tagalog (Tagalog)1-800-368-1019 (TTY: 1-800-537-7697): XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX (TTY: XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX)

 

bahasa indonesien (indonesiska)PERHATIAN: Jika Anda berbicara dalam Bahasa Indonesia, layanan bantuan bahasa akan tersedia secara gratis. Hubungi 1-800-368-1019
(TTY: 1-800-537-7697).

 

Urdu (Urdu)E-post: E-postadress: E-postadress: کال 1-800-368-1019 (TTY: 1-800-537-7697).

 

    Låt oss hålla kontakten

    Få de senaste Whitman-Walker Health community nyheterna levereras till din inkorg!